Publikacije

PONOVNI NATIS!
 

Beti Žerovc
When Attitudes Become the Norm
The Contemporary Curator and Institutional Art

IZA Editions (v angleščini)

Knjigo esejev in intervjujev z uveljavljenimi kuratorji, umetniki in kritiki o pojavu kuratorstva v sodobni umetnosti, When Attitudes Become the Norm, umetnostne zgodovinarke in teoretičarke Beti Žerovc smo zaradi velikega zanimanja ponatisnili.

Avtorica analizira kuratorstvo tako v širšem družbenem, političnem in ekonomskem kontekstu kot tudi v razmerju do globokih sprememb, do katerih je na likovnem področju prišlo v zadnjem stoletju. Žerovc obravnava kuratorja kot figuro, ki vznikne, se razvija in sodeluje v procesu institucionalizacije sodobne umetnosti, ter izpostavlja, da prav z njim institucionalna umetnost, tj. umetnost, ki je ustvarjena za prostore in potrebe umetnostne institucije, doseže svoj vrhunec.

Prvi del knjige poda zgodovinski in kontekstualni okvir za razumevanje fenomena kuratorstva ter izriše razpon dejavnosti in pooblastil kuratorja sodobne umetnosti. V nadaljevanju avtorica obravnava hitro globalno širjenje kuratorstva, analizira k političnemu levičarstvu nagnjeno sodobno umetnost kot žanr, ki se je razvil v izrecni povezavi s kuratorji in z umetnostnimi institucijami, ter prevprašuje zmožnosti za dejansko dosego družbenih in političnih ciljev, ki so pripisani razstavnim in drugim kuratorskim projektom. V nadaljevanju raziskuje značilnosti in nejasnosti vloge kuratorja kot umetnika ter kurirane razstave sodobne umetnosti kot umetniškega medija, dogodka in rituala. V zadnjem delu knjige primerja sodobne umetniške dogodke z religioznimi rituali ter vlogo sodobne umetnostne institucije kot naročnika in producenta s sorodno vlogo, ki sta jo v preteklosti imeli aristokracija in cerkev. S tem oporeka obravnavi umetnostnih dogodkov, razstav ipd. kot avtonomnih stvaritev ter se zavzema za bolj kritičen pogled na vlogo, ki jo imajo umetnostne institucije v širšem družbenem sistemu.

Podrobneje: kazalo in uvod Beti Žerovc
Spremno besedo je napisala ameriška umetnostna teoretičarka Mary Anne Staniszewski, med drugim avtorica vplivne knjige The Power of Display: A History of Exhibition Installations at the Museum of Modern Art (MIT, 1998).

Urednica: Urška Jurman
Oblikovanje: Ivian Kan Mujezinović / Ee
Izdala: Društvo Igor Zabel za kulturo in teorijo (Ljubljana) & Archive Books (Berlin)
Knjiga je del zbirke IZA Editions, ki je plod sodelovanja obeh izdajateljev.
Podprl: ERSTE sklad

Izdaja

Angleški jezik
Prvi ponatis: 2018, Ljubljana in Berlin
ISBN 978-3-943620-39-9
Mehka vezava
276 strani
Cena: 20,00

Naročite knjigo
 

 

ARHITEKTURA UMETNOST


Zbornik ARHITEKTURA ≠ UMETNOST vključuje šestnajst zapisov predavanj o odnosu med arhitekturo in umetnostjo, ki smo jih organizirali v okviru istoimenskega programa (20142017).


Avtorji: Jane Rendell, Marjetica Potrč, Apolonija Šušteršič, Elke Krasny, Emil Jurcan, Petra Čeferin, Rado Riha, Izidor Barši, Jože Barši, Tomo Stanič, Miloš Kosec, Sonja Leboš, Josef Dabernig, Jasmina Cibic, Mateja Kurir, Nejc Lebar

Opis
V zborniku ARHITEKTURA ≠ UMETNOST z vabljenimi umetniki, arhitekti in teoretiki premišljamo razmerje med umetnostjo in arhitekturo. Bolj kot vprašanje o pojmovanju arhitekture kot (ne)umetnosti nas zanima, na kakšen način sodobna arhitektura vstopa v polje vizualne umetnosti, in obratno, kaj se pri tem prevajanju izgublja in kaj pridobiva, kateri so tisti atributi arhitekture, s katerimi umetniki širijo pojmovanje umetniških medijev, in kaj v umetnosti navdihuje arhitekte – kako torej srečevanje umetnosti in arhitekture vpliva na samo pojmovanje in redefiniranje umetniške in arhitekturne prakse.

Uredila: Urška Jurman in Vid Zabel
Izdala: Umetniško izobraževalno društvo Praznine in Društvo Igor Zabel za kulturo in teorijo

Zahvale: Muzej za arhitekturo in oblikovanje, Muzej za sodobno umetnost Metelkova, Kino Šiška
Podpora: ERSTE sklad, Elektro Ljubljana, Riko d.o.o., Lafarge

Izdaja

Slovenski jezik
Junij 2017, Ljubljana
ISBN 978-961-93621-2-9
Mehka vezava, barvne in čb reprodukcije
351 strani
Cena: 25,00 €


Naročite knjigo

Extending the Dialogue

Eseji dobitnikov nagrade in delovnih štipendij Igorja Zabela za kulturo in teorijo ter članov žirije, 2008–2014

Avtorji: Edit András, Fouad Asfour, Keti Chukhrov, Karel Císař, Ekaterina Degot, Maja Fowkes in Reuben Fowkes, Alenka Gregorič, Daniel Grúň, Sabine Hänsgen, Tímea Junghaus, Klara Kemp-Welch, Miklavž Komelj, Lev Kreft in Aldo Milohnić, Kirill Medvedev, Piotr Piotrowski, Jelena Vesić, Raluca Voinea, WHW /What, How & for Whom/

Avtorji besedil prihajajo iz dvanajstih držav in predstavljajo paleto različnih strok in zanimanj. Gre za umetnostne zgodovinarje, filozofe, teoretike kulture in aktiviste, kritike, kustose in pesnike, pri čemer jih večina sodi v dve ali tri od teh kategorij. Vsi so pomembno prispevali k sodobni umetnosti in h kulturni produkciji, k umetnostnozgodovinskemu pisanju in h kritični misli v regiji, nekdaj problematično imenovani »Vzhodna Evropa«, in včasih tudi daleč onkraj njenih mej.

Avtorji so bodisi dobitniki prestižne nagrade ali delovne štipendije Igorja Zabela za kulturo in teorijo bodisi so bili člani žirije za njihovo podelitev. Ta nagrada, poimenovana po priznanemu slovenskemu kustosu in umetnostnemu zgodovinarju Igorju Zabelu (1958–2005), je pobuda ERSTE sklada z Dunaja in Društva Igor Zabel za kulturo in teorijo iz Ljubljane. Podeljuje se bienalno od leta 2008 za izjemne kulturne dosežke, in sicer osebam, ki poglabljajo in širijo vednost na področju vizualne umetnosti in kulture iz srednje, vzhodne in jugovzhodne Evrope.

Knjiga tako predstavlja zbir aktualnih zanimanj in perečih vprašanj v umetnostni zgodovini, pisanju o umetnosti ter umetnostni in kulturni produkciji križem po tej kulturni in politični geografiji. Kot taka prinaša referenčno, četudi fragmentarno in nepopolno podobo sedanjih razmer v umetnosti in kulturi v tej regiji.

Prispevki – glede na raznoliko ozadje njihovih piscev – izražajo različna zanimanja in pristope, toda določene skupne poteze so očitne. Prvi sklop besedil obravnava vprašanja umetnostne zgodovine in teorije z geopolitičnega vidika; vprašanje odnosa med središčem in obrobjem v pisanju o umetnosti srednje in vzhodne Evropi je obogateno s pogledi iz drugih »obrobij«, kjer se feministične, postkolonialne in manjšinske pozicije vključujejo v kritično obravnavanje matric moči v pisanju o umetnosti, umetnostni zgodovini in umetnostnemu izobraževanju. Druga (in najzajetnejša) skupina besedil razpravlja o konkretnih umetniških pojavih od 1960-ih do danes. Več avtorjev uporabi primerjalno in horizontalno umetnostnozgodovinsko metodo za ponovno umeščanje vzhodnoevropske umetnosti v svetovni kontekst. Med pomembnimi predstavljenimi temami so okoljska vprašanja in – glede na to, da so bila številna tukaj obravnavana umetniška dela efemerna – tudi umetniški in performativni potencial umetnostne dokumentacije in arhivov. Razen tega drugi avtorji razmišljajo o pogojih sodobne kulturne produkcije in o vlogi kulturnih inštitucij na tem območju. Zadnji sklop besedil se ukvarja s presečiščem politike in umetnosti, posebej z (utopično) dediščino revolucije, socializma in komunizma na tem območju.


Leta 2008, ko je bila nagrada Igorja Zabela podeljena prvič, sta Društvo Igor Zabel in ERSTE sklad soizdala knjigo Continuing Dialogues: A Tribute to Igor Zabel. Naslov pričujoče knjige je Extending the Dialogue – ne le zato, ker gre v določenem smislu za nasledek prve knjige, temveč tudi zato, ker ta besedila preiskujejo vprašanja in ponujajo stališča, ki segajo daleč onkraj lokalnih in regionalnih zadev.

Podrobneje: kazalo knjige
Uredniki: Urška Jurman, Christiane Erharter in Rawley Grau
Oblikovanje: Ivian Kan Mujezinović / Ee
Izdali: Društvo Igor Zabel  za kulturo in teorijo (Ljubljana), Archive Books (Berlin) in ERSTE sklad (Dunaj)
IZA Editions: knjižna zbirka, ki jo izdajata Društvo Igor Zabel za kulturo in teorijo iz Ljubljane ter Archive Books iz Berlina.

Izdaja

Angleški jezik
December 2016, Ljubljana, Berlin in Dunaj
ISBN 978-3-943620-52-8
Mehka vezava, barvne reprodukcije
416 strani
Cena: 25,00
 

 

 

 

 

 

 


Naročite knjigo


Igor Zabel: Ah, Art!
Popotni zapiski
 

V zvezkih in rokovnikih iz zapuščine Igorja Zabela so dnevniški zapisi, skriti med urniki, osnutki predavanj, iztočnicami za intervjuje, adresarji ipd. Igor Zabel je pisal dnevnik na službenih potovanjih; in potoval je veliko, obiskal je velik kos sveta, od Los Angelesa do Tel Aviva in Moskve. Seveda tudi vso Evropo. Dnevnik je mišljen dobesedno, kot kronološka zabeležka dogajanj v dnevu. Opisane so razstave, ideje, ki so se mu ob njih porodile, srečanja z zbiralci in umetniki, pa tudi utrinki iz vsakdanjega življenja. Pisal je na letališčih, na vlakih, v hotelih ipd. Dnevniki so napisani stvarno, v Igorjevem preciznem slogu, in so dragocena pričevanja o umetnostni sceni, ljudeh, razstavah, življenju.

Urednica: Zoja Skušek
Izdala: Založba/* cf.
Soizdajatelj: Društvo Igor Zabel za kulturo in teorijo

Izdaja

Slovenski jezik
December 2014, Ljubljana
ISBN: 978-961-257-064-4
Mehka vezava
Reprodukcije: 11 č&b
174 strani
Cena: 14,00 €

Naročite knjigo

 

 

 

Igor Zabel: Contemporary Art Theory

 

Knjiga prinaša prvi obsežen izbor besedil Igorja Zabela v angleškem jeziku in pomembno prispeva k širjenju védenja o njegovem teoretskem, umetnostnozgodovinskem, kuratorskem in kulturnem delu. Izbrana besedila pokrivajo moderno in sodobno umetnost od socialističnega realizma in konceptualne umetnosti, do postmodernizma in še posebej kontekstualne umetnosti v Sloveniji in Vzhodni Evropi.

Knjiga je razdeljena v štiri poglavja. Poglavje Vzhod, Zahod in vmes je posvečeno geopolitičnim vprašanjem: dialogu med Zahodom in Vzhodom ter percepciji Drugega v kontekstu kompleksnih razmerij po padcu Berlinskega zidu. Poglavje Strategije in prostori umetnosti zajema problematiko umetnostnega sistema: obravnavo strategij razstavljanja, vloge kustosa in institucionalnega okvira umetnostne produkcije. Poglavje Ad Personam vključuje Zabelovo obravnavo posamičnih umetniških opusov (Josef Dabernig, Mladen Stilinović, Vadim Fiškin, Alenka Pirman, Irwin, Marko Peljhan ...) in tematskih sklopov. Poglavje z naslovom Extras pa vključuje izbor njegovih kolumen, ki bodo zlasti tistim, ki Igorja Zabela niso osebno poznali, približali njegove poglede na umetnost in kulturo. Knjiga vključuje spremno besedo urednika, Igorja Španjola.

Izbor besedil: Zoja Skušek in Barbara Borćić
Urednik: Igor Španjol
Izdala: Založba JRP Ringier
Soizdajatelji: Les presses du réel, Društvo Igor Zabel za kulturo in teorijo, Erste sklad in Moderna galerija
Knjiga je del serije "Documents", katero Ringier soizdaja z Les presses du réel in je posvečena kritičnemu pisanju.

Izdaja

Angleški jezik
November 2012, Zürich
ISBN: 978-3-03764-238-2 (JRP Ringier)
ISBN: 978-2-84066-573-1 (Les presses du réel)
Mehka vezava, 150 x 210 mm
Reprodukcije: 20 č&b
320 strani
Cena: 20,00

Naročite knjigo


Continuing Dialogues
A Tribute to Igor Zabel
 

Knjiga prinaša razmišljanja o teorijah in pristopih, ki jih je Igor Zabel razvijal v svojih besedilih, kuratorskih praksah in pobudah za evropske izmenjave po padcu Berlinskega zida. Kot višji kustos Moderne galerije v Ljubljani je veliko razglabljal in se močno angažiral pri vzpostavljanju vezi med "vzhodno" in "zahodno" evropsko umetnostjo, ob tem pa ohranil kritično stališče do potekajočih preobrazb. Čeprav je opažal navidez nepremostljive razlike, pa knjiga jasno pokaže, da so nenehni dialogi igrali temeljno vlogo v njegovi teoretski in tudi kuratorski praksi.

Knjiga uvodoma prinaša zapis okrogle mize, osredotočene na zgodovinske in krajevne značilnosti, ki so bile v ozadju Zabelovega zavzemanja za umetnostnozgodovinsko in teoretsko ozemljitev slovenske umetnosti ter za internacionalizacijo tukajšnje scene. Sodelovali so Zdenka Badovinac, Vadim Fiškin, Dušan Mandić, Bojana Piškur, Igor Španjol in Herwig G. Höller.

Nadaljnja besedila Zabelovih kolegov in kolegic Zdenke Badovinac, Francesca Bonamija, Ede Čufer, Ješa Denegrija, Charlesa Escheja, Viktorja Misiana, Kathrin Rhomberg in Marie Havajove osvetljujejo različne kulturne vidike njegovih dejavnosti, ki jih je opravljal kot mislec, kustos in pisec. Zaključni del vsebuje prispevke Zorana Erića, Suzane Milevske, Renate Salecl in Georga Schöllhammerja, ki so s poglobljenimi razmišljanji o oblikah kulturnega in političnega dialoga v Evropi poskušali prikazati stalno relevantnost Zabelovih (umetnostno)političnih refleksij.

V knjigo so vključene tudi predstavitve umetnikov in umetnic, s katerimi je Igor Zabel razvil poglobljeno sodelovanje: AA Bronson, Art & Language, Jože Barši, Johanna Billing, Josef Dabernig, IRWIN, Valery Koshlyakov, Luisa Lambri, Yuri Leiderman, Deimantas Narkevičius, Roman Ondák, Tadej Pogačar, Marko Pogačnik, Marjetica Potrč, Florian Pumhösl in Mladen Stilinović.
 
Uredile: Christa Benzer, Christine Böhler in Christiane Erharter
Izdala: Založba JRP Ringier
Soizdajatelja: ERSTE sklad in Društvo Igor Zabel za kulturo in teorijo

Izdaja
 

Angleški jezik
November 2008, Zürich
ISBN: 978-3-905829-91-4
Mehka vezava, 190 x 250 mm
Reprodukcije: 19 barvnih / 7 č&b
216 strani
Cena: 19,00

Naročite knjigo